Varför energimärkning?

Energi är osynlig och all energi som vi använder påverkar klimatet negativt. EU har beslutat att unionens totala energiförbrukning ska sänkas med 20 procent till år 2020. Som ett led i det arbetet infördes energimärkning och eko­designkrav på våra produkter som drivs med el.

Omkring en tredjedel av husets värme går förlorad genom dåligt isolerande fönster. I Sverige motsvarar detta ca 15 terawattimmar (eller omkring en kärnkraftsanläggnings årsproduktion av el) i energi som läcker ut genom fönstren helt i onödan. EU har därför beslutat att även fönster skall energimärkas. Den obligatoriska energimärkningen kommer inte att träda i kraft förrän om några år och under tiden har vi i Sverige ett frivilligt märkningssystem för fönster.

Energimärkningen gör energin synlig på ett lättfattligt sätt. Därför behövs energimärkta fönster.