Vad säger etiketten?

Energimärkt fönster

Energimärkt fönster

Etikett för varje energimärkt fönster ges till EQ Fönsters medlemmar och utgör en varudeklaration. Etiketten innehåller information om produktens energiprestanda och annan information som är till hjälp om man vill göra mer avancerade beräkningar över husets energibehov för värme och kyla, dvs. husets energibalans.

Energimärkningen beviljas av ackrediterade certifieringsorgan och därför kan du lita på informationen som finns på energietiketten.

Energiklass

Energiklass

Tillverkare

Under fliken TILLVERKARE hittar du länkar till fönstertillverkare med energimärkta fönster. På deras sida finns även information om vilka fönster som är energimärkta.

Produkt

Varje fönster är unikt. När ett fönster förses med andra glas eller distansprofiler, ändras fönstrets U-värde, G-värde och LT- värde. Därför gäller etiketten endast det fönster som energimärkts när det varit glasade med en viss glaskombination.

A - G

Energiklasserna A-G baseras på fönstrets U-värde samt på hur lufttätt fönstret är.

Max tillåtet luftläckage vid referenstryck 100 Pa (Pascal) är

Klass A-D              (Q100) 1 m³/h, m²
Klass E-G              (Q100) 3 m³/h, m²

Exempel: Om fönstret har ett U-värde på 0,7 och läcker max 1 m³/h, m² får det energiklass A men om det läcker mer, får det energiklass E.

 Alla energimärkta fönster i klassen A-F betecknas som Energieffektiva fönster. Ett 2-glasfönster med vanligt glas har ett U-värde på ca 3,0 W/m2K och ett treglasfönster med vanligt glas har ett U-värde på ca 2,0 W/m2K . Ett energimärkt A-fönster är tre gånger bättre än ett 3-glasfönster med vanligt glas och fyra gånger bättre än ett 2-glasfönster med vanligt glas.

U-värde

Fönstrets U-värde är ett mått på hur bra fönstret totala värmemotstånd (isoleringsförmåga). U-värdet i etiketten gäller hela fönstret, det vill säga kombinationen av glas, karm och båge tillsammans. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret. Eftersom syftet med energimärkningen är att snabbt kunna jämföra fönster från olika tillverkare redovisas U-värdet utifrån en standardiserad storlek. Måtten som förekommer i den europeiska produktstandarden är 1230 x 1480 millimeter.

Dagsljustransmittans, Lt-värde

Dagsljustransmittansen anges i procent och är ett mått på mängden dagsljus som kommer in genom fönstret. Sträva efter så hög dagsljustransmittans som möjligt i bostäder. Särskilt om bostaden har få och små fönster. Lt- värde omkring 60 % ger bra dagsljusinsläpp. På arbetsplatser kan ett högt värde orsaka bländning, särskilt när man arbetar med datorer. Om man vill simulera och optimera dagsljuset på arbetsplatser eller i andra större projekt finns det dataprogram som kan beräkna fram optimala värden.

Solenergitransmittans, G-värde

Ett mått på hur mycket av solens värme som kommer in genom fönstret. Solenergi är gratis värmeenergi. En hög soltransmittans innebär att mycket gratis solenergi kommer in i byggnaden. I bostäder med stora glaspartier särskilt mot söder och väster, kan det vara en fördel med låga solenergitransmittanser. Visserligen blir gratisenergin mindre men i gengäld blir det behagligare när solen skiner. Ett lågemitterande och färgneutralt solskyddsglas kan vara ett alternativ. På arbetsplatser med internlaster från belysning och maskiner, är det en fördel om fönstren förses med solvärmedämpande glas.

Lufttäthet

Hur tät ett fönster är testas i laboratorier enligt den svenska och europeiska standarden SS-EN 12207. I denna finns 4 olika klasser.  Fönster i klass 1 får läcka 50 m3 luft/timme/m2 fönsterarea vid 100 Pascal (Pa) tryck. I klass 4 får de läcka högst 3 m3 luftl/timme/m2 fönsterarea.

Energimärkta fönster har ännu tuffare krav på lufttäthet och passar särskilt bra om man vill bygga hus som drar lite energi eller nollenergi hus. I energiklass A-D är högsta tillåtna luftläckaget 1 m3 luft/timme/m2 fönsterarea, vilket är 50 gånger mindre än i klass 1 i standarden. Läs tabellen ovan.

Beviljat av ackrediterade certifieringsorganet:

Energimärkningen beviljas av certifieringsorgan, som kan vara testlaboratorier, som har blivit ackrediterade av SWEDAC för beviljande av energimärkning. Läs mer under EQ Fönster.